Проспект Кобыланды батыра, 27
mail@kosstu.edu.kz
8 (7142) 55-42-64
8 (707) 255-42-64
Проспект Кобыланды батыра, 27
mail@kosstu.edu.kz
8 (7142) 55-42-64
8 (707) 255-42-64
Проспект Кобыланды батыра, 27
mail@kosstu.edu.kz
8 (7142) 55-42-64
8 (707) 255-42-64

Қаржы (бейінді бағыт)

Шифр-7М04116

7М04116 «Қаржы» білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару магистрі академиялық дәрежесі

Біліктіліктер мен лауазымдар тізбесі:

 • тәуекел-менеджмент жөніндегі басшы;
 • қаржы директоры;
 • шағын (орта) фирманың басшысы;
 • шағын (орта) фирма басшысының орынбасары;
 • инновациялық даму жөніндегі менеджер.

Білім беру бағдарламасы түлегінің біліктілік сипаттамасы

Кәсіби қызметтің саласы:

 • қаржы және ақша ағындарын басқару коммерциялық ұйымдардағы қаржылық бақылау, оның ішінде қаржы-несие, коммерциялық емес, мемлекеттік және жергілікті өзін-өзі басқару органдары, үкіметтік емес ұйымдар;
 • ғылыми-зерттеу мекемелеріндегі, мемлекеттік емес инвестициялық қорлардағы, консалтингтік, инновациялық инвестициялық, лизингтік, сақтандыру және т. б. компаниялардағы қаржы, Ақша, Несие нарықтарын зерттеу;
 • Ұлттық экономика салаларындағы қаржылық-басқару қызметі.

Кәсіби қызметтің объектілері:

Республикалық және аумақтық деңгейдегі мемлекеттік органдар, бюджеттік мекемелер мен ұйымдар, қазынашылық, қаржы және салық органдары, түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы шаруашылық жүргізуші субъектілер, ғылыми-зерттеу ұйымдары, Ұлттық банк, коммерциялық банктер, сақтандыру, қаржы- несие ұйымдары, инвестициялық қорлар.

Кәсіби қызметтің пәндері :

Қаржы категориялары, қаржы институттары, қаржы нарығы, қаржы саясаты, жоспарлау, қаржыландыру, инвестициялау,

несиелеу, сақтандыру, бюджеттеу, қаржы-экономикалық процестерді болжау, қаржы нарықтарына қатысушыларды басқару, реттеу және бақылау.

Кәсіби қызметтің түрлері :

 Өндірістік-басқарушылық: ұйымдар үшін қолайлы тәуекел дәрежесін қамтамасыз ету мақсатында барлық процестермен, жобалармен, функциялармен және қызмет түрлерімен үйлесімді тәуекелдерді стратегиялық басқарудың интеграцияланған жүйелерін құру және басқару; қаржыландыру және бюджеттеу мәселелері бойынша нормативтік-нұсқаулық құжаттаманы әзірлеу, инвестициялық жобаларды жоспарлау және қаржылық тұрақтылық стратегиясын әзірлеу, фирма қызметінің барлық аспектілері бойынша негізгі басқару шешімдерін қабылдау, стейкхолдерлер мүддесінде фирманың тиімді және тиімді жұмыс істеуіне жәрдемдесу, ҚР қолданыстағы заңнамасын (қаржы, бюджет, банк, салық, валюта және т.б.) меңгеру.

 Ғылыми-зерттеу: инвесторлардың қаржылық инвестициялық қызметін талдау, нарықтық субъектілердің қаржы нарығында жұмыс істеу әдістерін әзірлеу және енгізу, ұйымдардың қаржы ресурстарын басқаруда дағдарысқа қарсы шараларды ұсыну, макро және микро деңгейде мемлекеттік қаржылық реттеу құралдарын ұсыну, зерттеу нәтижелерін ғылыми басылымдарда жариялау.

 Қаржылық-экономикалық: қаржылық және материалдық ресурстарды тиімді пайдалану, мемлекеттік бюджетпен есеп айырысулар мен төлемдер жүргізу; ұйымдардың кірістері мен шығыстарын есепке алуды ұйымдастыру жөніндегі құжаттаманы дайындау және бақылау; компанияларды қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді қаржыландыру және инвестициялау үшін капиталдың құны мен кірістілігін талдау; өндірістік және кәсіпкерлік қызметтегі қаржылық тәуекелдерді азайту, ұйымдарды дамыту стратегиясы мен тактикасын анықтау.

Кәсіби қызметтің функциялары:

 • ұйымдардың қызметін қаржыландыруды, қызметті қаржылық жоспарлауды, ұйымдардың активтерін басқаруды ұйымдастыру, шаруашылық қызметтің нәтижелерін талдау, есепке алу және бақылау, кадрларды басқару, стратегиялық реттеу, қаржылық ресурстарды басқару процесін бақылау және аудит, қаржылық тәуекелдерді басқарудың интеграцияланған жүйесін құру;
 • қаржылық тәуекелдерді басқару процесін әдістемелік қамтамасыз ету, Қолдау және үйлестіру, инновациялық қызмет стратегиясының бөлімдерін әзірлеу және іске асыру, қаржы нарығының жай-күйі, қаржы институттарын мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы талдамалық ақпаратты жинау және өңдеу, халықаралық және ұлттық нарықтардағы қысқа және ұзақ мерзімді кезеңдердегі қаржы-экономикалық жағдайды болжау;
 • қаржы өнімдерінің өмірлік циклдары бойында жедел басқару, басқару шешімдерін қабылдау және орындау саясаты мен рәсімдерін анықтау, компания қызметінің тиімділігін қамтамасыз ету, тиімді кадр саясатын жүзеге асыру, фирманың сеніп тапсырылған бөлімшелерінде шарттық және қаржылық тәртіпті сақтау, фирманың сеніп тапсырылған бөлімшелерінде әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу.
 • оқу ақпаратын тарату, білім алушыларды өз бетінше білім алуға үйрету, білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне тарту, білім беру процесін әдістемелік қамтамасыз ету, білім алушылардың білім мазмұнын меңгеру деңгейін зерделеу, білім беру ортасын зерттеу, білім алушыларды қосымша білім беру жүйесіне өз бетінше тарту; білім беру стейкхолдерлерін біріктіретін инновациялық идеяларды бастау (әртүрлі шығармашылық бірлестіктер, қауымдастықтар және т. б.), кәсіби қоғамдастықпен және білім берудің барлық мүдделі тараптарымен өзара іс-қимыл.

Кәсіби қызметтің міндеттері

 • ұйымның қаржылық ресурстарының қозғалысын басқару және қаржылық қатынастарды реттеу, ұйымның қаржылық стратегиясын дайындауға қатысу, қаржылық емес жоспарлардың жобаларын дайындауға қатысу, ресурстарды пайдалану нормативтерінің орындалуын бақылау, ұйымдардың тиімді инвестициялық саясатын жүргізу, ұйымдардың қаржылық-шаруашылық қызметін талдау, қаржылық жоспардың орындалуын бақылау, қаржы қаражатының қозғалысын есепке алу.
 • қаржы нарықтарын талдау, әдіснамалық негіздерді әзірлеу, тәуекел-менеджментті енгізу үшін тәуекелдерді басқару процесінің негізгі элементтерін қалыптастыру, тәуекел-менеджментті енгізу үшін қаржылық тәуекелдерді басқару процесінің негізгі элементтерін қалыптастыру, интеграцияланған басқару жүйесін құру және енгізу.
 • ресурстарды пайдалану нормативтерін әзірлеу, қаржылық операцияларды уақтылы жүзеге асыруды қамтамасыз ету, қаржылық емес сипаттағы жоспарлардың жобаларын дайындауға қатысу, бекітілген қаржылық көрсеткіштерді ұйым бөлімшелеріне жеткізу, ұйымның өндірістік-шаруашылық қызметін қаржыландыру көздерін іздеу, қаржы қаражатының қозғалысын есепке алу, қаржы ресурстарын басқару процесін кадрлық қамтамасыз ету.
 • жоғары және кәсіптік білім берудің қазіргі заманғы тұжырымдамаларын ескере отырып, дәріс және практикалық сабақтардың мазмұнын анықтау және өткізу, білім алушылардың өзіндік жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру.

Кәсіби қызметтің бағыттары:

 • әр түрлі меншік нысандарындағы субъектілердің қаржылық қызметін басқару;
 • салық салуды ұйымдастыру, салықтық әкімшілендіруді және бюджетке қаражаттың толық және уақтылы түсуін бақылауды жүзеге асыру;
 • нарық субъектілеріне консалтингтік қызметтер көрсету;
 • қор нарығындағы қызмет;
 • микрокредиттік ұйымдардың және банк ісін ұйымдастыру;
 • сақтандыру қызметі;
 • қаржы институттарының қызметін мемлекеттік реттеу;
 • ғылыми-зерттеу қызметі;
 • білім беру мекемелеріндегі кәсіби (педагогикалық) қызмет.

 

Кәсіби қызметтің мазмұны

 • қаржылық қызметті ұйымдастыруға және басқаруға байланысты кәсіби қызметті жүзеге асырады:
 • қаржылық-бюджеттік және ақша-кредиттік реттеуді іске асыру;
 • несиелік-банктік істі ұйымдастыру;
 • шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметінде қаржылық менеджментті қолдану;
 • білім беру-педагогикалық жүйесін ұйымдастырудағы кәсіби қызмет.