Академик Зулхарнай Алдамжар атындагы Костанай элеуметік-техникалык университетінің 2022-2023 оку жылыңа арналган сапа саласындағы МАқСАТТАры

Академик 3. Алдамжар атындағы ҚӘТУ басшылығы ИСО 9001:2015 МС ережелеріне сәйкес сапа менеджменті жуйесінің сегіз қағидаттарына негізделген сапа саласындағы саясатты әз1рледі және бекітті.

Сапа саласындагы саясатта көзделген бағыттар бойынша іс-қимыл жасай отырып, ҚӘТУ 2022-2023 жылдары академик 3.Алдамжар атындағы ҚӘТУ-дың 2023 жылға дейінгі даму бағдарламасына сәйкес (Ғылыми кеңестің 2019 жылгы 28 маусымдагы шешімімен бекітілген) мынадай мақсаттарға қол жеткізу міндетін қояды. № 11 хаттама):

 

№ п/п Нысаналы индикаторлар Өлінем бірлігі 2022-2023 жылы
1. Білім алушылар контингенті:
– Бакалавриат
– Магистратура
Адам.

3500

100

2. Тулектердің жалпы санынан
жұмысқа орналасқан түлектердің
үлесі
% 95
3. Ғылыми дәрежелері мен ғылыми
атақтары бар ПОҚ үлесі
% 55
4. Ғылыми әзірлемелерді
коммерцияландыру
% 65
5. Академиялық ұтқырлыққа
қатысатын ПОҚ үлесі
% 12
6. Штаттық ПОҚ-тын жалпы
санынан біліктілікті арттырудан
өткен оқытушылардың үлесі
% 30
7. ЖОО-ның білім беру және ғылыми
қызметтен кірістерін ұлғайту
% 5,0
8. МТБ дамыту мың. теңге 44850

Керсетілген мақсаттарды іске асыру кезінде ЖОО-ны білім беру қызметтері нарығында ілгерілету және кадрларды даярлау сапасын арттыру мәселелеріне басты назар аудару

Академик Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университетінің сапа саласындағы САЯСАТЫ

Академик 3. Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті барлық мүдделі тараптардың: – білім алушылардың, олардың, ата-аналарының, жұмыс берушілердің, мемлекеттің талаптары мен болжамдарына жауап беретін білім беру қызметтерін ұсынады және
осы үміттерден асып түсуге ұмтылады

Біздің Міндетіміз:
Халықаралық білім беру стандарттарына сәйкес жоғары білікті кадрларды, болашаққа ашық, еңбек нарығында сұранысқа ие және мемлекеттің индустриялық-инновациялық даму міндеттерің шешуді қамтамасыз етуге кабілетті ел азаматтарың даярлау.

Пайымдау
Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті Қазақстанның солтүстік өңіріндегі уздік жеке ЖОО позициясында тұр, АТАМЕКЕН рейтингісінің қорытындысы бойынша Қазақстанның 30 жетекші жоғары оқу орындарының қатарына кіреді.

ҚӘТУ аймактық ЖОО-ның стратегиясын ұстанады және Қостанай облысы аумагын мамандармен қамтамасыздандыруға бағытталады. Ол ұшін университет аймақтын бизнес ортасымен өз ара әрекеттеседі және ұзақ мерзімде қарастырады. Дамудың артықшылығы халықаралық және нарық талаптарына сәйкес білімдік бағдарламасын жетілдіру болып саналады.

ҚӘТУ сапа саласындағы саясат ИСО 9001-2015 халықаралық стантарттың талабына сәйкес жоғары оқу орындарында сапа менеджмент жүйесінің нәтижесін арттыру және қоғам күтетін қажеттіліктерді ескере отырып тұтынушыларға ұсынатын кызметтерді тұрақты жетілдіру.

ҚӘТУ сапа саласындағы негізгі басымдылықтары:
• Білім беру, ғылым және өндіріс интеграциясы негізінде ЖОО ары қарай дамытуға бғгытталған стратегиялық жоспары;
• окыту үрдісіндегі студенттер мен мұгалімдердің тұлғалык-орталықтандырылған өзара қарым-қатынасы;
• ұсынылған қызмет сапасын жақсарту үшін инновациялық технологияларды еңгізу;
• интеллектуалды меншіктік және технологиялар өнімін жекешелендіру үшін жағдай жасау;
• жоғары білікті, ғылыми және ғылыми-педагогикалық мамандарды даярлау,- болып табылады.

Жоғары экімшілік сапа саласындағы саясатын жүзеге асыра отырып және университет іс-әрекетінің мақсаттары мен бағыттарының бірілігін қамтамасыз етуде көшбасшы болып табылады.

Университет әкімшілігі осы сапа саласындағы саясатын бекіте және тарата отырып, университеттің әр қызметкерінің өз жұмысын үнемі жақсартып отыруын мақұлдайды, сондай-ақ, ҚӘТУ жұмысында қызметкерлердіңщ бастамасына сүйенеді.

Университет қызметін үнемі жетіддірудінің негізгі кепілі – нақты қызмет ететін сапа менеджмент жүйесі болып – табылады